preetimathotia – Regression Analysis- A Case Study